Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

is.\*:("0023-2823")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 412

  • Page / 17

Export

Selection :

  • and

Thermoelectric power and hall effect in disordered carbon materialsFITZER, E; LI, J; STUMM, T et al.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 6, pp 148-150, issn 0023-2823, 3 p.Article

Badanie wybranych parametrów fizykochemicznych (ζ, η, γ, n) cieczy otrzymywanych w procesie uwodornienia wegla = Investigation of chosen physico-chemical parameters (ζ, η, γ, n) of liquids obtained by coal hydrogenationPLEBANSKI, T; MILEWSKA-PLOSINSKA, E; PATEJ, K et al.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 3, pp 59-63, issn 0023-2823, 5 p.Article

Biologicznie aktywne heterozwiązki w polskich produktach przetwórstwa wegli kamiennych i brunatnych = The biological active heterocompounds in the products of coal and brown coals processingBODZEK, D; WARZECHA, L.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 4, pp 87-97, issn 0023-2823, 11 p.Article

Fizykochemiczne własności wymieniaczy jonowych z wegli brunatnych = Physico-chemical properties of ion exchangers derived from brown coalsMARTYNIUK, H.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 11, pp 265-268, issn 0023-2823Article

Wpłlw utleniajacej obróbki wegli o różnym stopniu uwegleniania na dystrybucje i właściwości produktów pirolizy = Effect of oxidized coal treatment of different coals on distribution and properties of pyrolysis productsKUBICA, K; STOMPEL, Z; JASTRZEBSKI, J et al.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 8, pp 189-193, issn 0023-2823Article

Wpływ własności i struktury wegli na własności mieszanek oraz otrzymanych koksóm = Effect of coal properties and its structure on properties of coal charge and obtained cokeBRATEK, K; JASIEŃSKO, S; BRATEK, W et al.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 8, pp 183-188, issn 0023-2823Article

Zastosowanie termograwimetrycznego analizatora MAC-500 firmy LECO do analizy technicznej wégla w przemyśle koksowniczym = Application of thermogravimetric analyseur MAC-500 LECO for coal analysis at a coking plant PrzyjaźńWOLNICKI, Z; PATEREK, A.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 9, pp 219-220, issn 0023-2823Article

Znaczenie utleniania wegla w procesie otrzymywania ziarnowych wegli aktywnych metoda obróbki termicznej w warstwie fluidalnej = Significance of coal oxidation for production of grain-like active carbons by means of thermal treatment in fluidized bedSOBOLEWSKI, A; ROBAK, J; LIBERACKI, J et al.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 10, pp 231-234, issn 0023-2823Article

«Nowy Projekt» wytycza droge do nowoczesnej technologii koksowniczej = The New Design breaks a way to modern coking technologyTOLL, H.Koks, smoła, gaz. 1991, Vol 36, Num 7, pp 158-163, issn 0023-2823Article

Aktualny stan i perspektywy rozwoju elekltroenergetyki Polskiej do 2000 roku = Actual state and prospect of energy production development in Poland up to 2000TROJANOWSKI, J; NODZYNSKI, R.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 11, pp 242-247, issn 0023-2823, 6 p.Article

Badania nad otrzymywaniem jednorodnych i stabilnych kompozycji paku we¸glowego modyfikowanego asfaltami lub polimerami = Study of production of homogeneous and stable coal pitch composites modified with asphalts or polymersZIELINSKI, J; PIOTROWSKA, K; POLACZEK, J et al.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 8, pp 190-192, issn 0023-2823, 3 p.Article

Badania przemian we¸gla w temperaturze powyżej 900 K w uk¬ladzie we¸giel brunatny: wodorotlenek wapniowy = Investigations of coal substance transformation at the temperature higher than 900 K in a mixture of brown coal: calcium hydroxideSTOCKI, J; GLOWINSKI, J; BACZYNSKA, T et al.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 11, pp 260-262, issn 0023-2823, 3 p.Article

Destylacja smoty koksowniczej a niski stropień wydzielenia z niej naftalenu = Distillation of coke oven bar. Low degree of naphtalene separationNOWICKI, B.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 4, pp 79-83, issn 0023-2823, 5 p.Article

Kompozycja schudzajaca mieszanke weglowa zlozona z pylu koksowego i wegla semikoksowego = Leaning composite containing coke powder and semicoking coalNIANOWSKI, A; WASILEWSKI, P; DYBALA, P et al.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 3, pp 51-58, issn 0023-2823, 8 p.Article

Wlasnosci i struktura paków z oczyszczonych surowcow karbochemicznych smoly koksowniczej i produktu uwodornienia wegla = Properties and structure of pitches derived-from carbochemical feedstock coke oven tar and products of coal hydrogenationMACHNIKOWSKI, J.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 10, pp 215-222, issn 0023-2823, 8 p.Article

Wlasnosci i struktura stalych produktow pirolizy i czesciowego zgazowania wegla plomiennego = Properties and structure of solid products of pyrolysis and partial gasification of flame coalBRATEK, K; BRATEK, W.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 2, pp 23-27, issn 0023-2823, 5 p.Article

Wplyw katalizatorow na reaktywnosc w procesie zgazowania karbonizatow z pozostalosci po uwodornieniu wegla = Effect of catalysts on reactivity of chars in a process of gasification of coal hydrogenation residueSTECZKO, K; IWASYK, Z; KRASINSKA, A et al.Koks, smoła, gaz. 1990, Vol 35, Num 2, pp 32-35, issn 0023-2823, 4 p.Article

Charakteryskyka ukladu gazowego instalacji suchego chlodzenia koksu w koksowni «Przyjaźń» = Caractérisation du circuit de gaz de l'installation d'extinction du coke à sec en cokerie «Przyjaźń» = Characteristic of gas system of the dry cooling of coke in the «Przyjaźń» coking plantKARCZ, A; WOYCIECHOWSKI, W.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 5, pp 107-111, issn 0023-2823Article

Zawartość benzo(a)pirenu w koksie po mokrym gaszeniv = La teneur en α-benzopyrène du coke après extinction par voie humide = The content of a-benzopyrene in wet quenching cokeDŁUGOSZ, A; LESNIAK, K.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 6, pp 144-146, issn 0023-2823Article

Badania i analiza własności fizykochemicznych smół koksowniczych produkowanych w Zakładach koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach w cëlu określenia ich przydatności do produkcji koksu pakowego = Etude et analyse des propriétés physico-chimiques des goudrons de cokéfaction produites à la Cokerie «Powstańców Śląskich» à Zdzieszowice en vue de définir leur valeur d'usage pour la production du coke de brai = Investigation and analysis of physicochemical properties of coke oven bars obtained in the «Powstańców Śląskich» coking plant in Zdzieszowice in order to determine its use value for the production of tar pitch cokeWEGIEL, J; GERMAN, K; KOWALSKA, T et al.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 3, pp 55-59, issn 0023-2823Article

Pierwiastki toksyczne w weglach koksowych i problematyce przemyslu koksowniczego = Eléments toxiques des charbons à coke dans les cokeries = Toxic coking coal elements in coking industryDEBSKA-BES, M; MENZLA, H; DUDZIK, M et al.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 3, pp 51-55, issn 0023-2823Article

Nowa metoda oznaczania struktury makroparowatej koksaów przy zastosowaniu analizatora obrazu Mini-Map = Nouvelle méthode de détermination de la structure des macropores de cokes à l'aide de l'analyseur d'image Mini-MopBRATEK, K;; WILK, P.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 10, pp 239-243, issn 0023-2823Article

Przerób smoły-stan aktualny i możliwości rozwoju w kraju na tle osiągnięć światowych a zakresie procesowym, projektowym = Valorisation du goudron-état actuel, perspectives de développement par rapport aux réalisations mondiales relatives au procédé et aux projets. Discussion = Processing of coal tar: state of the art and possibilities of development in Poland in the light of recent wold design and processing progres. DiscussionRYBICKI, F; SURMACZ, K.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 11-12, pp 281-284, issn 0023-2823Article

Smoła koksownicza jako surowiec dla przemysłu elektrodowego = Bouchon de cokéfaction comme matière de base en industrie d'électrodes = Coke-oven tar as a raw material for electrode industryZIELINSKI, H; JASTRZEBSKI, J; STOMPEL, Z et al.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 7-8, pp 164-165, issn 0023-2823Article

Laboratoryjna metoda określenia wspólczynnika rozszerzalności cieplnej koksóow elektrodowych: wplyw sposobu przygotowania preparatów na dokladnośé metody i rezultoty = Méthode de laboratoire pour détermination du coefficient de dilatation thermique des cokes pour électrodes: effet du mode de préparation des échantillons sur la précision de la méthode et des résultats = Laboratory method for determination of linear expansion coefficient of electrode coke: effect of sample preparation on accuracy of a method and resultsPAWLOWSKI, K; BORN, M; STARKE, S et al.Koks, smoła, gaz. 1989, Vol 34, Num 7-8, pp 186-190, issn 0023-2823Conference Paper

  • Page / 17