Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

is.\*:("1212-0014")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 286

  • Page / 12
Export

Selection :

  • and

Srovnání vybraných metod použitých pro výpočet prostorové distribuce snĕhu, povodí Bystřice, Česko = Comparaison des méthodes utilisées pour le calcul de la répartition spatiale du manteau nival dans le bassin-versant de Bystřice en République tchèqueKUČEROVÁ, D; JENÍČEK, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2014, Vol 119, Num 3, pp 199-217, issn 1212-0014, 19 p.Article

Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního mĕsta: příklad Prahy = Zones résidentielles fermées comme symbole de la ville postmoderne : exemple de PragueBRABEC, T.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2014, Vol 119, Num 3, pp 278-298, issn 1212-0014, 21 p.Article

Zlatá Praha, zaslíbený jih a to ostatní …? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka = Prague d’or, Sud promis et les autres ...? Préférences des Tchèques pour ces régions et leurs résidencesŠTEFÁNKOVÁ, M; DRBOHLAV, D.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2014, Vol 119, Num 3, pp 218-239, issn 1212-0014, 22 p.Article

Mentální mapa Česka v podání českých žáků základních a středních škol = La carte mentale de la République Tchèque générée par les écoles tchèques primaires et secondairesBLÁHA, J.D; PASTUCHOVÁ NOVÁKOVÁ, T.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2013, Vol 118, Num 1, pp 59-76, issn 1212-0014, 18 p.Article

Prostory alternativní kultury v Praze v čase politicko-ekonomických promĕn mĕsta = Les espaces de la culture alternative à Prague au moment de la transformation politico-économique de la villePIXOVÁ, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2013, Vol 118, Num 3, pp 221-242, issn 1212-0014, 22 p.Article

Teritoriálna identita obyvateĺov Česka a Slovenska = L'identité territoriale des habitants de la République tchèque et de la SlovaquieNIKISCHER, R.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2013, Vol 118, Num 3, pp 243-264, issn 1212-0014, 22 p.Article

Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity = Perception des frontières par les habitants des régions ayant un développement socio-historique divergent comme caractéristique de leur identité régionaleŠERÝ, M; ŠIMÁČEK, P.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2013, Vol 118, Num 4, pp 392-414, issn 1212-0014, 23 p.Article

Kriminalita a její percepce ve vnitřním mĕstĕ: případová studie pražského Žižkova a Jarova = La criminalité et sa perception dans le centre-ville : étude des cas de Žižkov et Jarov à PragueJÍCHOVÁ, J; TEMELOVÁ, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 3, pp 329-348, issn 1212-0014, 20 p.Article

Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí = Modélisation des processus d'érosion et de sédimentation à l'échelle d'un petit bassin-versantVYSLOUŽILOVÁ, B; KLIMENT, Z.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 2, pp 170-191, issn 1212-0014, 22 p.Article

Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchovištĕ: případová studie Rokytecké slatĕ, povodí Horní Otavy, jz. Česko = Bilan hydrologique et potentiel de rétention d'eau dans la tourbière : étude de cas des marécages Rokytská slat dans le cours supérieur de l’Otava en République tchèqueVLČEK, L; KOCUM, J; JANSKÝ, B et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2012, Vol 117, Num 4, pp 395-414, issn 1212-0014, 20 p.Article

Pracovní migrace a remitence : současné trendy v době ekonomické krize = Migration de travail et envois de fonds : tendances actuelles au moment de la crise économiqueSTOJANOV, R; STRIELKOWSKI, V; DRBOHLAV, D et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2011, Vol 116, Num 4, pp 375-400, issn 1212-0014, 26 p.Article

Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně : strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických režimů = Urbanisation et suburbanisation dans les régions urbaines de Prague et de Vienne : différences structurales selon les régimes politiques et économiquesPOSSOVÁ, D; SÝKORA, L.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2011, Vol 116, Num 3, pp 276-299, issn 1212-0014, 24 p.Article

Vojenská moc a její globální distribuce po konci studené války = La puissance militaire et sa répartition mondiale après la fin de la guerre froideKOFROŇ, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2011, Vol 116, Num 3, pp 256-275, issn 1212-0014, 20 p.Article

Kvartérní terasy řeky Želivky = Les terrasses quaternaires de la rivière ŽelivkaBALATKA, B; KALVODA, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2010, Vol 115, Num 2, pp 113-130, issn 1212-0014, 18 p.Article

Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku = Manifestation et causes de l'absence de brassages des eaux d'un lac de carrière en République tchèqueHRDINKA, T; ŠOBR, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2010, Vol 115, Num 1, pp 96-112, issn 1212-0014, 17 p.Article

Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky = Les disparités régionales et leur évaluation dans le contexte de la politique régionaleVITURKA, M.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2010, Vol 115, Num 2, pp 131-144, issn 1212-0014, 14 p.Article

Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria = Analyse cartographique d'anciennes cartes de terrains en République tchèque :la carte de Bohème et de Moravie par Petrus KaeriusBAYER, T; POTŮČKOVÁ, M; ČÁBELKA, M et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 3, pp 230-243, issn 1212-0014, 14 p.Article

Mapová podpora zimní údržby komunikací = Maintenance des routes en hiver à l'aide de cartesKONEČNÝ, D.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 3, pp 218-229, issn 1212-0014, 12 p.Article

Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů = Utilisation régulière de l'entropie pour l'étude de phénomènes géographiques dissemblablesTUČEK, P; PÁSZTO, V; VOŽENÍLEK, V et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 2, pp 117-129, issn 1212-0014, 13 p.Article

Vizualizace prostorových dat : chaos v dimenzích = Visualiser des données géospatiales : du chaos dans les dimensionsDUŠEK, R; MIŘEJOVSKÝ, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 3, pp 169-178, issn 1212-0014, 10 p.Article

Can development axes be identified by socio-economic variables ? : the case of CzechiaBLAŽEK, J; NETRDOVÁ, P.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 4, pp 245-262, issn 1212-0014, 18 p.Article

Nomothetic geography revisited : statistical distributions, their underlying principles, and inequality measuresNOVOTNÝ, J; NOSEK, V.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2009, Vol 114, Num 4, pp 282-297, issn 1212-0014, 16 p.Article

Bariéry regionálního rozvoje : aplikace konceptů evoluční biologie = Barrières de développement régional : application des concepts de la biologie de l'évolutionJUNGWIERTOVA, L.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 2, pp 105-124, issn 1212-0014, 20 p.Article

Historical and recent viticulture as a source of climatological knowledge in the Czech RepublicBRÁZDIL, R; ZAHRADNÍČEK, P; DOBROVOLNÝ, P et al.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 4, pp 351-371, issn 1212-0014, 21 p.Article

Peat bogs influence on runoff process : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Bohemian Forest, southwestern CzechiaJANSKÝ, B; KOCUM, J.Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti. 2008, Vol 113, Num 4, pp 383-399, issn 1212-0014, 17 p.Article

  • Page / 12