Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

is.\*:("1643-1618")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 162

  • Page / 7
Export

Selection :

  • and

ANALIZA ZMIAN TEMPERATURY STALOWEJ KONSTRUKCJI MOSTU PRZEZ WISŁE W PUŁAWACH = ANALYSIS OF THE TEMPERATURE CHANGES IN THE STEEL STRUCTURE OF PUŁAWY BRIDGE OVER THE VISTULA RIVERONYSYK, Hanna.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 35-52, issn 1643-1618, 18 p.Article

ANALIZA EKSPERYMENTALNA WYBOCZENIA NIESPRĘŻYSTEGO PRĘTÓW STALOWYCH PODDANYCH KOROZJI W KOMORZE MGLY SOLNEJ = EXPERIMENTAL ANALYSIS OF INELASTIC BUCKLING OF STEEL COLUMNS SUBJECTED TO CORROSION IN THE SALT SPRAY CHAMBERGLINICKA, Aniela; KRUK, Magdalena.Drogi i mosty. 2010, Num 3, pp 5-22, issn 1643-1618, 18 p.Article

DYNAMICZNE ODDZIAŁYWANIE NA TOR PROSTY DWUOSIOWEGO WAGONU TOWAROWEGO Z ZAWIESZENIEM WIESZAKOWYM UIC = DYNAMICS OF TWO-AXLE FREIGHT WAGON WITH THE UIC SINGLE-LINK SUSPENSION AND FORCES EXERTED ON THE STRAIGHT TRACKMATEJ, Jan.Drogi i mosty. 2010, Num 3, pp 55-86, issn 1643-1618, 32 p.Article

SYMULACJA HAŁASU POJAZDÓW W TRAKCIE MANEWROWANIA Z MAŁYMI PRQDKOŚCIAMI :MODEL CP2009 = SIMULATION OF VEHICLE NOISE DURING SLOW SPEED MANEUVERING: CP2009 MODELEJSMONT, Jerzy; RONOWSKI, Grzegorz.Drogi i mosty. 2010, Num 1, pp 45-56, issn 1643-1618, 12 p.Article

WIADUKT ŻELBETOWY Z POCZĄTKÓW XX WIEKU - ANALIZA MIKROSTRUKTURY STULETNIEGO BETONU = REINFORCED CONCRETE VIADUCT FROM BEGINNING OF THE 2OTH CENTURY - MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF 100 YEARS OLD CONCRETEJOZWIAK-NIEDZWIEDZKA, Daria; TUCHOLSKI, Zbigniew.Drogi i mosty. 2010, Num 3, pp 23-37, issn 1643-1618, 15 p.Article

WSPÓŁCZYNNIKI PRZECIĄŻENIA PODPARCIA PRZĘSŁA BUDOWANEGO METODĄ NAWISOWĄ = OVERLOADING COEFFICIENTS OF CANTILEVER SPAN SUPPORTMACHELSKI, Czesław; TOCZKIEWICZ, Robert.Drogi i mosty. 2010, Num 2, pp 53-72, issn 1643-1618, 20 p.Article

ZMIENNOŚĆ MODUŁÓW SPRĘŹYSTOŚCI NIEZWIĄZANYCH WARSTW NAWIERZCHNI DROGOWEJ W WARUNKACH GÓRNICZYCH ODKSZTAŁCEŃ ROZLUŹNIAJĄCYCH = VARIABILITY OF ELASTIC MODULI OF UNBOUND LAYERS OF ROAD PAVEMENTS SUBJECTED TO RAVELLING STRAINS DUE TO MININGGRYGIEREK, Marcin.Drogi i mosty. 2010, Num 2, pp 17-30, issn 1643-1618, 14 p.Article

WŁAŚCIWOĆI BETONÓW CEMENTOWYCH MODYFIKOWANYCH KRZEMIONKOWYM POPIOŁEM LOTNYM AKTYWOWANYM MECHANICZNIE = PROPERTIES OF CEMENT CONCRETES MODIFIED BY MECHANICALLY ACTIVATED SILICEOUS FLY ASHZYGMUNT, Jacek; PROKOPSKI, Grzegorz.Drogi i mosty. 2009, Num 2, pp 63-85, issn 1643-1618, 23 p.Article

WSPÓLCZYNNIKI SEZONOWOŚCI DLA NAWIERZCHNI DR6G W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH = SEASONAL FACTORS FOR THE ROAD PAVEMENTS IN POLISH CLIMATE CONDITIONSGRACZYK, Mirostaw.Drogi i mosty. 2008, Num 1-2, pp 29-58, issn 1643-1618, 30 p.Article

Ocena wpływu starzenia krótkoterminowego na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych elastomerem SBS = Evaluation of short-term ageing influence on the properties of SBS elastomer modified road bitumensSŁOWIK, Mieczysław; ADAMCZAK, Przemysław.Drogi i mosty. 2007, Num 1, pp 41-58, issn 1643-1618, 18 p.Article

Elementy dynamiki podłoża gruntowego wykorzystywane w geotechnice = Elements of subsoil dynamics used in geotechnicsGLINICKI, Stanisław P.Drogi i mosty. 2005, Num 4, pp 5-30, issn 1643-1618, 26 p.Article

O tczewskim rekordziscie wsrÓd polskich MostÓw kratowych dużych rozpiętosci = On the tczew ,,record dimension among the polish truss bridges of large spansCYWINSKI, Zbigniew.Drogi i mosty. 2005, Num 3, pp 25-36, issn 1643-1618, 12 p.Article

Aspekt estetyczny kształtowania obiektów mostowych = Aesthetic aspect of the shape of bridge structuresŁAGODA, Grazyna; ŁAGODA, Marek.Drogi i mosty. 2004, Num 1, pp 55-86, issn 1643-1618, 32 p.Article

Siły wewnętrzne w mostowych budowlach gruntowo-powłokowych = Internal forces in soil-steel bridge structuresMACHELSKI, Czesław; ANTONISZYN, Grzegorz.Drogi i mosty. 2003, Num 2, pp 33-58, issn 1643-1618, 26 p.Article

Wykorzystanie przetworzonych osadów porafineryjnych do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym. Cz. I: Rozpoznawcze badania laboratoryjne = Utilization of post-refinery oil sludge for soil stabilisation in road construction. Part I: Laboratory testsKRASZEWSKI, Cezary; PACHOWSKI, Jan.Drogi i mosty. 2003, Num 4, pp 45-61, issn 1643-1618, 17 p.Article

Analiza aerodynamiczna mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana PawŁa II w Gdańsku = Aerodynamical analysis of the third millenium John Paul II cable-stayed bridge in GdanskFLAGA, Andrzej; PODGORSKI, Jerzy; BŁAZIK-BOROWA, Ewa et al.Drogi i mosty. 2002, Num 4, pp 5-40, issn 1643-1618, 36 p.Article

Badania terenowe stopnia skorodowania belek nośnych w mostach stalowych = Field investigation of the degree of corrosion of beams in steel bridgesWYSOKOWSKI, Adam; PRYGA, Aneta.Drogi i mosty. 2002, Num 2, pp 85-106, issn 1643-1618, 22 p.Article

Model konstrukcji nawierzchni, uwzględniający zjawiska falowe, w ujęciu quasidynamicznym = The structural model of pavement for analysis of wave phenomena in quasidynamic formulationGRACZYK, Mirostaw; RAFA, Jozef.Drogi i mosty. 2002, Num 1, pp 25-44, issn 1643-1618, 20 p.Article

DIGITAL MACROSCOPIC IMAGE PROCESSING OF ROADWAYS = CYFROWE PRZETWARZANIE MAKROSKOPOWYCH OBRAZÓW JZEDNI DROGOWYCHPOZARYCKI, Andrzej; RYDZEWSKI, Paweł.Drogi i mosty. 2012, Num 3, pp 249-260, issn 1643-1618, 12 p.Article

ANALIZA POROWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BÜRGERSA, BOGUSŁAVSKICH I ZENERA W ŚWIETLE TESTOW NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH = COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPERTIES OF BÜRGERS', BOGUSLAVSKIS' AND ZENER'S MATERIALS IN VIEW OF TESTS OF STRESS AND STRAIN IN REFERENCE TO PROPERTIES OF ASPHALT MIXESNAGORSKI, Roman; WISNIAKOWSKI, Piotr; BLAZEJOWSKI, Krzysztof et al.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 7-34, issn 1643-1618, 28 p.Article

PROCEDURE OCENY ZMĘCZENIA POMOSTOW METALOWYCH W OBIEKTACH MOSTOWYCH = FATIGUE ASSESSMENT PROCEDURE FOR METAL BRIDGE DECKSSIWOWSKI, Tomasz.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 53-79, issn 1643-1618, 27 p.Article

ANALIZY TERMICZNE ASFALTOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MES = THE USE OF FEM FOR THERMAL ANALYSES OF THE ASPHALT PAVEMENTGORSZCZYK, Jarosław; GRZYBOWSKA, Wanda.Drogi i mosty. 2011, Num 4, pp 7-30, issn 1643-1618, 24 p.Article

BUDOWA I KALIBRACJA MODELI SPĘKAŃ ZMĘCZENIOWYCH WARSTW ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH W MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNEJ METODZIE AASHTO 2004 = CONSTRUCTION AND CALIBRATION OF FATIGUE CRACKING MODELS OF ASPHALT LAYERS OF ROAD PAVEMENTS IN MECHANISTIC - EMPIRICAL METHOD AASHTO 2004JUDYCKI, Józef.Drogi i mosty. 2011, Num 4, pp 31-53, issn 1643-1618, 23 p.Article

ZASTOSOWANIE TECHNIKI GEORADAROWEJ DO USTALENIA PARAMETROW BELEK MOSTOWYCH = APPLICATION OF THE GPR TECHNIQUE FOR DETERMINATION OF BRIDGE BEAMS PARAMETERSBEBEN, Damian; MORDAK, Arkadiusz; ANIGACZ, Wojciech et al.Drogi i mosty. 2011, Num 3, pp 5-22, issn 1643-1618, 18 p.Article

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 A ROZWÓJ SZLAKÓW TRANSPORTOWYCH = EUROPEAN ECOLOGICAL NETWORK NATURA 2000 AND DEVELOPMENT OF THE TRANSPORTATION ROUTESBEBEN, Damian.Drogi i mosty. 2009, Num 4, pp 5-23, issn 1643-1618, 19 p.Article

  • Page / 7