Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("BOHEMIAN MASSIF")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 1041

  • Page / 42

Export

Selection :

  • and

Some remarks on the research of recent tectonic activity of the Bohemian Massif (Czech Republic)STEMBERK, J.International congress International Association of Engineering Geology. 1994, pp 2033-2038Conference Paper

Karrentypen in den Quadersandsteinen des Böhmischen Massivs = Types de lapiez dans les grès du massif de BohèmeVITEK, J.Petermanns geographische Mitteilungen. 1982, Vol 126, Num 1, pp 17-21, issn 0031-6229Article

Construction of stripped gravity map of the Bohemian massif = Construction d'une carte gravimétrique corrigée du Massif de BohêmeBLIZKOVSKY, M; NOVOTNY, A.Geophysical syntheses in Czechoslovakia. 1981, pp 149-152Book Chapter

Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu = Les gîtes minéralogiques et la métallogénie dans la partie tchécoslovaque du Massif de BohêmeBERNARD, J.-H; POUBA, Z; LOMOZOVA, V et al.1986, 320 p.Book

Bohemian massif: Austrian part (Nieder-Österreich) = Massif de Bohême: partie autrichienne (Basse Autriche)SCHARBERT, H. G; CARSWELL, D. A; POULTIDIS, H et al.Terra cognita. 1985, Vol 5, Num 4, issn 0290-9944, 412Article

Planation surfaces and their significance for the morphostructural analysis of platforms: case study Bohemian Massif (Czechoslovakia) = Les surfaces d'applanissement et leur importance pour l'analyse morphostructurale des plateformes: le cas du Massif de Bohème (Tchécoslovaquie)DEMEK, J.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 354-355Conference Paper

Magnetotelluric inversion along the Osvětimany-Brezová pod Bradlom profile = Inversion magnétotellurique le long du profil d'Osvětimany-Brezová près de BradlomPICHA, B; CERV, V; PEK, J et al.Studia geophysica et geodaetica. 1984, Vol 28, Num 1, pp 101-112, issn 0039-3169Article

Typy zemské kůry v geologickom vývoji a problematika vztahu kůry k nerostným surovinám = Les différents types de croûte terrestre et leur rapport avec la genèse des matières premièresKUMPERA, O.Konferencie Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám. 1984, pp 117-122Conference Paper

Nové nalezy vltavinu u Horusic = Nouveau gisement de moldavite près de HorusiceBOUSKA, V; SEVCIK, J.Geologický průzkum. 1990, Vol 32, Num 9-10, pp 294-296, issn 0016-772X, 3 p.Article

Linear and circular structures of the Bohemian massif ― comparison of satellite and geophysical data = Structures linéaire et circulaire du massif de Bohême: comparaison des données par satellite et des données géophysiquesDORNIC, J; STOVICKOVA, N.Advances in space research. 1984, Vol 4, Num 11, pp 115-121, issn 0273-1177Article

Prognózní zdroje stříbra v Českém masívu = Sources potentielles d'argent dans le Massif de BohêmeKRALÍK, M.Hornicka Pribram ve vede a technice 1984. Symposium pracovniku bánského prumyslu. 1984, pp 361-366Conference Paper

Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širsíom okolí nesvačilského príkopu na jv. svazípéch Českého masívu = Interprétation des levés de sismique réflexion aux environs du fossé Nesvačily de Massif BohêmeCIPRYS, V.1986, Vol 31, Num 2, pp 171-185, issn 0322-8762Article

Vývoj sedimentu˙ Českého masívu = L'évolution des sédiments du Massif de Bohême (Tchécoslovaquie)KUKAL, Z.1985, Num 61, issn 0556-3003, 223 p.Serial Issue

Field of surface deformations on the territory of the Bohemian massif and its southeastern border = Le champ des déformations superficielles du territoire du massif de Bohême et de sa bordure sud-estVYSKOCIL, P.Geophysical syntheses in Czechoslovakia. 1981, pp 159-164Book Chapter

Role of geochemistry in the search for new mineral raw materials = Rôle de la géochimie dans la recherche de nouveaux types de minéraux de matières premièresZDENEK, P.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 363-364Conference Paper

Hlubinna heologicka stavba uzemi CSSR a jeji vliv na loziskotvorné pochody = La structure géologique plutonique du territoire tchécoslovaque et son influence sur les processus métallogéniquesDUDEK, A.Zprava ovedeckovyzkumné cinnosti v roce 1987. 1987, pp 2-7, 6 p.Book Chapter

Puklinová tektonika severní části moldanubického plutonu = Tectonique de diaclases dans la partie du nord du pluton moldanubien, TchécoslovaquieDOVOLIL, M.Geologický průzkum. 1985, Vol 27, Num 7, pp 204-207, issn 0016-772XArticle

Vztah zlomové tektoniky k metalogenezi v jihovýchodní části Českého masívu = Tectonique cassante et métallogénie dans le Massif de Bohême du Sud-Est (Tchécoslovaquie)HAVLIK, J.Vysoká škola báňská-mezinárodni konference. 3. 1985, pp 8-82Conference Paper

K regionálněgeologickému členění Českého masívu = Division régionale-géologique du Massif de BohêmeCHLUPAC, I.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 5, pp 314-316, issn 0042-4730Article

Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu = Importance des photolinéations pour l'étude de la structure du Massif de BohêmeBATIK, P.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 5, pp 287-293, issn 0042-4730Article

Draselny lamproidni magmarismus Ceského masivu = Le magmatisme potassique lamproïde du Masif de BohêmeHOLUB, F.Zprava o vedeckovyzkumné cinnosti v roce 1988. 1987, pp 11-12, 2 p.Book Chapter

Vztah regionalnych geofyzikalnich poli a hlubinné stavby Ceského masivu = La relation entre les champs géophysiques et la structure plutonique du Massif de BohêmeGRUNTORAD, J.Zprava ovedeckovyzkumné cinnosti v roce 1987. 1987, 8Book Chapter

Geotermické modely zemské kůry, jejich klasifikace a tektonické přirazení = Modèles géothermiques de la croûte terrestre, leurs classifications et leurs associations tectoniquesCERMAK, V.Konferencie Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám. 1984, pp 129-136Conference Paper

Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění = Le Massif de Bohême: discussion de sa définition et de la division tectoniqueBALATKA, B; ROTH, Z; SLADEK, J et al.Věstník Ústředního ústavu geologického. 1983, Vol 58, Num 6, pp 369-376, issn 0042-4730Article

Deposition of black shales : Why, where and when ? (with special attention to the Bohemian Massif) = Déposition des shales noirs : Quand, ou et comment ? (En insistant sur l'exemple du massif de Bohême)KUKAL, Z.IGCP 254 metalliferous black shales inaugural meeting. 1988, pp 51-55Conference Paper

  • Page / 42