Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("CATAGENESE")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 515

  • Page / 21

Export

Selection :

  • and

Effect of clay rocks genesis on their catagenic ― early metagenic alteration = Effet de la genèse des roches argileuses sur leur altération lors de la catagenèse ou de la métagenèse précoceREKSHINSKAYA, L. C.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 170-171Conference Paper

New aspects in the study of catagenesis = Aspects nouveaux dans l'étude de la catagenèseKHOLODOV, V. N.Lithology and mineral resources. 1983, Vol 17, Num 3, pp 189-205, issn 0024-4902Article

Geneticheskij kontrol obrazovaniya gidratov mikrobial nogo metana v akvatoriyakhEGOROV, A. V; TROTSYUK, V. YA.Doklady Akademii nauk SSSR. 1986, Vol 287, Num 4, pp 974-977, issn 0002-3264Article

New data on catagenesis. II: Elisional catagenesis = Nouvelles données sur la catagenèse. II: la catagenèse d'élisionKHOLODOV, V. N.Lithology and mineral resources. 1983, Vol 17, Num 5, pp 387-402, issn 0024-4902Article

General survey of the problem «energetics of the sedimentary process» = Sur le problème «énergétique du processus sédimentaire»TIMOFEEV, P. P; SHCHERBAKOV, A. V.Lithology and mineral resources. 1982, Vol 16, Num 4, pp 303-304, issn 0024-4902Article

Protsessy prevashcheniya yantarya i nekotorykh yantarepodobnykh iskopaemykh smol v svyazi s usloviyami ikh obrazovaniya i nakhozhdeniya v prirodeSAVKEVICH, S. S.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1983, Num 12, pp 96-106, issn 0321-1703Article

Sovremennoe razvitie predstavlenij M.S. Shvetsova o postsedimentatsionnykh preobrazovaniyakh otlozhenijBAKUN, N. N.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1986, Num 12, pp 22-27, issn 0016-7762Article

Katagenez i gazonosnost' uglenosnykh tolshchBOCHKAREV, A. V.Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ geologičeskaâ. 1984, Num 4, pp 108-115, issn 0321-1703Article

Zakonomernosti katageneticheskoj perekristallizatsii mikrita v razlichnykh mineralogicheskikh tipakh karbonatnykh porodIVANOV, V. V; GREVTSEV, A. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 276, Num 1, pp 192-195, issn 0002-3264Article

Changes in hydrocarbon composition of benzine fractions during catagenesis = Changements de la composition individuelle en hydrocarbures de la fraction essence du pétrole pendant la catagenèseKURBSKIY, G. P; KURBSKIJ, G. P; BOGDANCHIKOV, A. I et al.Geochemistry international. 1983, Vol 20, Num 1, pp 97-106, issn 0016-7029Article

Concretion formation and stages of lithogenesis = Formation de concrétions et étapes de la lithogenèseZARITSKY, P. V; MAKEDONOV, A. V.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 239-241Conference Paper

Paleostructure and clay minerals in Paleocene deposits of the Cis-Caucasus = Paléostructure et minéraux argileux dans les dépôts paléocènes de CiscaucasieMASLYAEV, G. A; KOTEL'NIKOV, D. D; LAZAREVA, V. M et al.Lithology and mineral resources. 1984, Num 3, pp 265-275, issn 0024-4902Article

Vliyanie katageneticheskikh izmenenij na reologicheskie svojstva osadochnykh porodFROMM, V. V.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1987, Num 3, pp 77-82, issn 0016-7762Article

Katagenesis of deeply buried sedimentary basin rocks = Catagenèse des roches profondément enfouies des bassins sédimentairesPROSHLYAKOV, B. K; GALYANOVA, T. L; DIMENOV, YU. G et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 167-168Conference Paper

The origin and fate of the highly alifatic resistant biomacro-molecules cutan, suberan and algaenanTEGELAAR, E.W; DE LEEUW, J.W.International symposium on organic petrology. 1990, Vol 45, 177Conference Paper

Melovye sapropelevye otlozheniya gor Markus-Nekker i vozvyshennosti KhessaTIMOFEEV, P. P; BOGOLYUBOVA, L. I.Geologičeskij institut. Trudy. 1983, Num 387, pp 84-97Article

Relict hydrocarbons in coals of different degrees of catagenesis from the Moma-Zyryanka Trough = Hydrocarbures reliques dans les charbons à différents stades de catagenèse de la dépression Moma-ZyryankaRABOTNOV, V. T; GULYAEVA, N. D; KULIBAKINA, I. B et al.Lithology and mineral resources. 1982, Vol 16, Num 6, pp 610-616, issn 0024-4902Article

Sedimentation rate of the energy factor of lithogenesis = Influence du taux de sédimentation sur le bilan énergétique de la lithogenèseNAZARKIN, L. A.Lithology and mineral resources. 1982, Vol 16, Num 4, pp 346-356, issn 0024-4902Article

Uglevodorodny flyuidy-produkty mezhehtapnykh protsessov katagenezaNOVOSILETSKIJ, R. M.Neftânaâ i gazovaâ promyšlennost′ (Kiev. 1960). 1984, Num 1, pp 11-14, issn 0548-1414Article

Types of profound post-sedimentation transformations of sedimentary deposits of the Verkhoyansk of mesozoides = Types de transformations post-sédimentaires profondes de dépôts sédimentaires du complexe des Mésozoïdes du VerkhoianieYAPASCURT, O. V.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 230-232Conference Paper

Katageneza na organichnogo veshchestvo i glinestite sedimentiVELEV, V. KH; VYLCHEVA, S. P; SHISHKOV, G. D et al.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 73, pp 19-64, issn 0324-0479Article

EVALUATION DES PARAMETRES D'INFILTRATION DANS DES ROCHES SEDIMENTAIRES D'APRES LE DEGRE DE TRANSFORMATION DU MATERIAU ARGILEUXKURTOVA GI; ZKHUS ID.1979; DOKL. AKAD NAUK S.S.S.R.; ISSN 0002-3264; SUN; DA. 1979; VOL. 247; NO 5; PP. 1230-1231; BIBL. 7 REF.Article

Clay soil microstructure formation during the processes of progressive lithogenesisSOKOLOV, V. N.International Symposium on Engineering Geology and the EnvironmentSymposium internationale de la géologie de l'ingénieur et l'environnement. 1997, pp 379-382, isbn 90-5410-877-0Conference Paper

Postsedimentatsionnye izmeneniya mezhsolevykh devonskikh otloznenij Pripyatskogo progibaMAKHNACH, Anatolij Aleksandrovich.1980, 198 p.Book

PROBLEME DES TRANSFORMATIONS CATAGENETIQUES DE LA SUBSTANCE ORGANIQUESHARUDO II; MOSKVIN VI; GONTSOV AA et al.1975; KHIM. TVERD. TOPL.; SUN; 1975, NUM. 0001, P. 3 A 10Serial Issue

  • Page / 21