Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

jo.\*:("Drogi i mosty")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 212

  • Page / 9
Export

Selection :

  • and

ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH DO OCENY TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STALOWYCH MOSTÓW WOJSKOWYCH = APPLICATION OF THE NUMERICAL METHODS TO ASSESSMENT OF THE FATIGUE LIFE OF STEEL MILITARY BRIDGESDUCHACZEK, Artur; MANKO, Zbigniew.Roads and bridges - Drogi i mosty. 2014, Vol 13, Num 1, pp 23-32, 10 p.Article

DIGITAL MACROSCOPIC IMAGE PROCESSING OF ROADWAYS = CYFROWE PRZETWARZANIE MAKROSKOPOWYCH OBRAZÓW JZEDNI DROGOWYCHPOZARYCKI, Andrzej; RYDZEWSKI, Paweł.Drogi i mosty. 2012, Num 3, pp 249-260, issn 1643-1618, 12 p.Article

ANALIZA POROWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BÜRGERSA, BOGUSŁAVSKICH I ZENERA W ŚWIETLE TESTOW NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH = COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPERTIES OF BÜRGERS', BOGUSLAVSKIS' AND ZENER'S MATERIALS IN VIEW OF TESTS OF STRESS AND STRAIN IN REFERENCE TO PROPERTIES OF ASPHALT MIXESNAGORSKI, Roman; WISNIAKOWSKI, Piotr; BLAZEJOWSKI, Krzysztof et al.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 7-34, issn 1643-1618, 28 p.Article

PROCEDURE OCENY ZMĘCZENIA POMOSTOW METALOWYCH W OBIEKTACH MOSTOWYCH = FATIGUE ASSESSMENT PROCEDURE FOR METAL BRIDGE DECKSSIWOWSKI, Tomasz.Drogi i mosty. 2012, Num 1, pp 53-79, issn 1643-1618, 27 p.Article

BADANIA MODUŁÓW SPRĘŻYSTOŚCI WYBRANYCH MIESZANEK ZWIĄZANYCH HYDRAULICZNIE (HBM) POD OBCIĄŻENIEM CYKLICZNYM = INVESTIGATIONS OF RESILIENT MODULI OF SELECTED HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES (HBM) UNDER CYCLIC LOADGAJEWSKA, Beata; GAJEWSKI, Marcin; KRASZEWSKI, Cezary et al.Roads and bridges - Drogi i mosty. 2012, Vol 11, Num 4, pp 269-280, 12 p.Article

WYTYCZNE STOSOWANIA GEORADARU GPR PODCZAS INSPEKCJI MOSTOW ŻELBETOWYCH ― METODA ODBIC = GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF GROUND PENETRATING RADAR (GPR) TO INSPECTION OF CONCRETE BRIDGES ― REFLECTION MODETOPCZEWSKI, Lukasz.Roads and bridges - Drogi i mosty. 2012, Vol 11, Num 4, pp 329-343, 15 p.Article

ANALIZY TERMICZNE ASFALTOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MES = THE USE OF FEM FOR THERMAL ANALYSES OF THE ASPHALT PAVEMENTGORSZCZYK, Jarosław; GRZYBOWSKA, Wanda.Drogi i mosty. 2011, Num 4, pp 7-30, issn 1643-1618, 24 p.Article

BUDOWA I KALIBRACJA MODELI SPĘKAŃ ZMĘCZENIOWYCH WARSTW ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH W MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNEJ METODZIE AASHTO 2004 = CONSTRUCTION AND CALIBRATION OF FATIGUE CRACKING MODELS OF ASPHALT LAYERS OF ROAD PAVEMENTS IN MECHANISTIC - EMPIRICAL METHOD AASHTO 2004JUDYCKI, Józef.Drogi i mosty. 2011, Num 4, pp 31-53, issn 1643-1618, 23 p.Article

ZASTOSOWANIE TECHNIKI GEORADAROWEJ DO USTALENIA PARAMETROW BELEK MOSTOWYCH = APPLICATION OF THE GPR TECHNIQUE FOR DETERMINATION OF BRIDGE BEAMS PARAMETERSBEBEN, Damian; MORDAK, Arkadiusz; ANIGACZ, Wojciech et al.Drogi i mosty. 2011, Num 3, pp 5-22, issn 1643-1618, 18 p.Article

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 A ROZWÓJ SZLAKÓW TRANSPORTOWYCH = EUROPEAN ECOLOGICAL NETWORK NATURA 2000 AND DEVELOPMENT OF THE TRANSPORTATION ROUTESBEBEN, Damian.Drogi i mosty. 2009, Num 4, pp 5-23, issn 1643-1618, 19 p.Article

MODELOWANIE WPŁYWU WYBRANYCH CECH DROGI NA PRĘDKOŚĆ SWOBODNĄ = MODELLING OF THE IMPACT OF SELECTED ROAD FEATURES ON THE FREE SPEEDSOLOWCZUK, Alicja.Drogi i mosty. 2009, Num 2, pp 33-62, issn 1643-1618, 30 p.Article

EFEKT WZMOCNIEN GEOTEKSTYLIAMI GRUNTOWEGO PODtOZA NAWIERZCHNI DRÔG : BADANIA DOŚWIADCZALNE = EFFECT OF STRENGTHENING OF THE GROUND SUBBASE OF ROAD PAVEMENT BY GEOTEXTILES : EXPERIMENTAL INVESTIGATIONGRADKOWSKI, Krzysztof.Drogi i mosty. 2008, Num 4, pp 5-22, issn 1643-1618, 18 p.Article

STAN ODKSZTAtCENIA I NAPREZENIA W SKLEINIE = SHEAR AND PEELING STRESSES IN ADHESIVE JOINTSLAGODA, Marek.Drogi i mosty. 2007, Num 4, pp 5-31, issn 1643-1618, 27 p.Article

WIZJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE W ROKU 2040 = VISION OF EUROPEAN ROAD INFRASTRUCTURE IN 2040ADESIYUN, Adewole; MAAGDENBERG, Ton; KOWALSKA-SUDYKA, Monika et al.Drogi i mosty. 2007, Num 3, pp 5-21, issn 1643-1618, 17 p.Article

Dynamika toru z podkladami stalowymi klinowymi = Dynamics of the track with steel wedge-shaped sleepersBAJER, Czesław; TOKAJ, Piotr.Drogi i mosty. 2006, Num 2, pp 5-35, issn 1643-1618, 31 p.Article

Zachowania komunikacyjne osób W obszarze miasta = Transportation behavior of people in city areaSZCZURASZEK, Tomasz; CHMIELEWSKI, Jacek; KEMPA, Jan et al.Drogi i mosty. 2005, Num 1, pp 75-90, issn 1643-1618, 16 p.Article

Doswiadczalna analiza wyboczenia niesprezystego kształtownikow o przekrojach rurowych czworobocznych = Experimental analysis of inelastic buckling of short rectangular tubesGLINICKA, Aniela.Drogi i mosty. 2005, Num 2, pp 5-37, issn 1643-1618, 33 p.Article

Wykorzystanie przetworzonych osadów porafineryjnych do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym. Cz. II - Badania odcinków doświadczalnych = Utilization of post-refinery oil sludge for soil stabilisation in road construction. Part II: Trial sections testsKRASZEWSKI, Cezary; PACHOWSKI, Jan.Drogi i mosty. 2004, Num 1, pp 25-54, issn 1643-1618, 30 p.Article

Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe: Przegląd literatury = Deteriorating effects of water and frost on asphalt mixes: State of the artJASKUŁA, Piotr.Drogi i mosty. 2004, Num 4, pp 5-44, issn 1643-1618, 40 p.Article

Optymalizacja podziału sygnału zielonego na przejściu DLA pieszych w oparciu o średnie straty czasu = Optimisation of green light time split at pedestrian crossing based on average delaysKRUSZYNA, Maciej; SZYDŁO, Antoni.Drogi i mosty. 2004, Num 3, pp 37-52, issn 1643-1618, 16 p.Article

Łożyskowanie mostów zakrzywionych w planie = Bearing systems for curved in plane bridgesZOBEL, Henryk; KRUK, Magdalena; SOBALA, Dariusz et al.Drogi i mosty. 2004, Num 4, pp 91-116, issn 1643-1618, 26 p.Article

Analiza stanu krytycznego i nadkrytycznego ściskanych prętów pryzmatycznych o bardzo dużych smukłościach = Analysis of critical and supercritical state of compressed prismatic beam-columns of large slendernessODOROWICZ, Jerzy.Drogi i mosty. 2003, Num 2, pp 59-110, issn 1643-1618, 52 p.Article

Obliczeniowe wyznaczanie przejezdności 14-osiowych przyczep niskopodwoziowych po mostach projektowanych według różnych norm = Calculation of crossing ability of 14-axles lorries over bridges designed according to various standardsRYBAK, Mieczysław; SKAWINSKI, Marian.Drogi i mosty. 2003, Num 1, pp 45-61, issn 1643-1618, 17 p.Article

Zasady klasyfikacji i właściwości cementów wedługnorm europejskich = Principles for classification of cements and their properties according to European standardsGIERGICZNY, Zbigniew.Drogi i mosty. 2003, Num 2, pp 5-32, issn 1643-1618, 28 p.Article

Optymalizacja kształtu konturu płyty nawierzchni betonowej = Optimization of contour of concrete pavement slabsDREWNOWSKI, Stawomir; PALECZEK, Witold.Drogi i mosty. 2003, Num 4, pp 33-43, issn 1643-1618, 11 p.Article

  • Page / 9