Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

jo.\*:("Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti")

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 318

  • Page / 13
Export

Selection :

  • and

Horňácko-krajinná syntéza a GIS při hodnocení přírodní krajiny pro plánování regionálního rozvoje = Synthèse du paysage et système d'information géographique, partie de l'évaluation du paysage naturel pour la planification du développement régional: le cas d'HorňáckoBATELKOVÁ, K; KOLEJKA, J; POKORNÝ, J et al.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 4, pp 296-309Article

Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání = Le chômage spécifique en république Tchèque dans une comparaison régionaleTOMEŠ, J.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 4, pp 278-295Article

Hornictví a jeno trvalé následky v poddolované části Ostravské pánve = Les mines et leurs conséquences dans région de Karviná du bassin d'OstravaHAVRLANT, J.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 4, pp 279-287Article

Počítačová technika profesní přípravě učitelů geografie = L'ordinateur dans la formation professionnelle des enseignants en géographieVOŽENÍLEK, V.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 3, pp 201-210Article

Příspěvek k hodnocení povrchové vody v povodí Lužnice = L'évaluation de la qualité de l'eau dans le bassin de la rivière LužniceADÁMEK, H.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 2, pp 139-146Article

Vývoj kvality vody v českém úseku toku Labe v období 1991-1995 = Changements de la qualité de l'eau dans l'Elbe tchèque 1991-1995LANGHAMMER, J.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 2, pp 98-111Article

Czech agriculture in transitionPTÁČEK, J.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 110-127Article

Nature conservation and landscape protection in the Czech RepublicČIHAŘ, M.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 180-189Article

Geografická hydrologie na PřÍrodovědecké fakultě UK v Praze = Hydrologie géographique à la Faculté des Sciences, Université Charles à PragueJANSKÝ, B.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 2, pp 81-88Article

Půl století geografie v Akademii = Un demi-siècle de géographie à l'Académie des SciencesSTŘÍDA, M.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 1, pp 50-58Article

Hierarchie systému osídlení a administrativní členění České republiky = Hiérarchie du système de peuplement et divisions administratives de la république TchèqueHAMPL, M.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 201-210Article

Výpočet morfometrických parametrov areálov foriem krajinného krytu = Areas of land-cover forms and calculation of their morphometric parametersHUSÁR, K.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 1, pp 41-58Article

Jakost povrchových vod v povodí řeky Ohře v období 1963-1996 = Qualité des eaux superficielles dans le bassin de la rivière Ohře, 1963-1996ČESÁK, J.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 4, pp 270-278Article

Matematické modelování jako metoda hodnocení stavu a vývoje jakosti vody = Les changements de l'évaluation de la qualité de l'eauLANGHAMMER, J.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 4, pp 241-253Article

Povrchové tvary a současné geomorfologické procesy v jižní části Broumovské kotliny a české části Stolových hor = Formes superficielles et processus géomorphologiques actuels dans le sud du bassin de Broumov et dans la partie tchèque des monts StolovyDEMEK, J; KOPECKÝ, J.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 1, pp 31-41Article

Reflexe světových trendů v pojetí a obsahu perspektivního geografického vzdělávání v České republice = Les tendances mondiales et les perspectives de l'éducation géographique en République TchèqueKÜHNLOVÁ, H.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 3, pp 161-174Article

Meziregionální rozdíly v České republice v transformačním období = Disparités inter-régionales en république Tchèque durant la transitionBLAŽEK, J.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 4, pp 265-277Article

Průměrné teploty a srážky geomorfologických jednotek severní Moravy a Slezska = Températures moyennes et sommes des précipitations dans la région géomorphologique du Nord de la Moravie et de la SilésieTOLASZ, R.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 225-231Article

Vybrané krajinotvorné procery ve vulkanickém pohoří Putorana (Tajmyr) = Processus morphogéniques choisis dans le plateau volcanique de Putorana (presqu'île de Taïmyr)DUČEK, A; KOLEJKA, J; KOSTKA, R et al.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 3, pp 232-246Article

Land use/Land cover changes in the Czech Republic 1845-1995BIČÍK, I; GÖTZ, A; JANČÁK, V et al.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 92-109Article

Residential environment and territorially fonctional structure of the Brno City in the period of transformationMIKULÍK, O; VAISHAR, A.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 2, pp 128-142Article

Jakost povrchových vod v povodí Rakovnického potoka = Qualité de l'eau dans le bassin de Rakovnický potokŠVÁCHOVÁ, M.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 2, pp 118-129Article

Rekonstrukce teploty vzduchu teplého půlroku v oblasti Krkonoš na základě letokruhů smrku v období 1804-1989 = Reconstitution de la température de l'air pendant la période chaude de 6 mois à Krkonoš (monts des Géants) basée sur les cercles annuels de l'épicéa de 1804 à 1989BRÁZDIL, R; DOBRÝ, J; KYNCL, J et al.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 1, pp 3-16Article

Vodárenské nádrže v Moravskoslezských Beskydech a možnosti ohrožení jejich provozu = Réservoirs d'eau potable dans les Beskides Moravo-Silésiens et les menaces de leur exploitationBUZEK, L.Geografie. Sbornik Česke geografické společnosti. 1997, Vol 102, Num 1, pp 42-49Article

Data o struktuře ploch: jejich spolehlivost a vypovídací schopnost = Données sur l'utilisation du sol: applicabilité et fiabilitéŠTĚPÁNEK, V.Geografie - Sborník České geografické společnosti. 1996, Num 1, pp 13-21Article

  • Page / 13