Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("SHISHKOV G")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 24 of 24

  • Page / 1
Export

Selection :

  • and

REFLECTANCE STUDIES OF THE GENOTYPES IN THE LIGNITE COAL OF THE MARITSA EAST BASIN.SHISHKOV G.1971; C.R. ACAD. BULG. SCI.; BGR; 1971, VOL. 24, NUM. 0001, P. 79 A 82Miscellaneous

ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE LUMINESCENCE DE LITHOTYPES HOMOGENES DE LIGNITESSHISHKOV G.1973; SPIS. BALG. GEOL. DRUZH.; BALG.; DA. 1973; VOL. 34; NO 2; PP. 219-224; ABS. ANGL.; BIBL. 7 REF.Serial Issue

OPTICAL DENSITY OF THE HUMIC ACIDS EXTRACTED FROM THE COAL OF MARITSA EASTERN COAL BASIN (SUMMARY).SHISHKOV G.1969; GOD. SOFIJSK. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; BGR; 1969, VOL. 61, NUM. 0001, P. 299 A 304Miscellaneous

A PROPOS DE L'AGE DES SABLES KAOLINIQUES DES REGIONS DE ROUSSE ET DE RAZGRADKRYSTEV T; SHISHKOV G.1979; SPIS. BALG. GEOL. DRUZH.; BGR; DA. 1979; VOL. 40; NO 3; PP. 288-292; BIBL. 22 REF.Article

TRANSFORMATION CATAGENETIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE ET DES COMPOSANTS HYDROCARBONES DES SEDIMENTS DU JURASSIQUE INFERIEUR ET MOYEN DE LA BULGARIE DU NORDVELEV V; SHISHKOV G.1981; GOD. SOFIJ. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; ISSN 0584-0287; BGR; DA. 1981; VOL. 71; PP. 339-357; H.T. 1; ABS. ENG; BIBL. 2 P.; 68 ANAL.; 8 TAB. ; ANAL./TABL.Article

PROBLEMES DE METHODOLOGIE EN GEOLOGIE. INTRODUCTION CONCERNANT L'ANALYSE DIACHRONIQUESHISHKOV G; POPOV L; DANKOV E et al.1981; GOD. SOFIJ. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; ISSN 0584-0287; BGR; DA. 1981; VOL. 71; PP. 379-400; ABS. ENG; BIBL. 2 P.; 2 TAB. ; TABL.Article

PETROLOGIE ET GEOCHIMIE DES LIGNITES BULGARES, SPECTROSCOPIE INFRAROUGE DES LITHOTYPES HOMOGENES ET LEURS EXTRACTIONS DANS LA PARTIE ORIENTALE DU BASSIN DE MARITSASHISHKOV G; MARKOVA K; PETROVA R et al.1977; GOD. SOFIJSK. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; BGR; DA. 1977-1978 PUBL. 1979; VOL. 70; NO 1; PP. 215-224; ABS. ENG; BIBL. 11 REF.; 4 ILL.Article

Petrolozhka kharakteristika na vyglishcha ot Samokovskiya basejnSHISHKOV, G. D.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1985, Vol 46, Num 2, pp 205-212, issn 0007-3938Article

PETROLOGIE DES LIGNITES EN BULGARIE. ETUDES PETROLOGIQUES DES CHARBONS DU BASSIN DE KUSTENDILMINCHEV D; SHISHKOV G; VYLCHEVA S et al.1973; GOD. SOFIJSK. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; BGR; 1973,1974, VOL. 66, NUM. 0001, P. 111 A 126Serial Issue

PETROLOGIE DU LIGNITE EN BULGARIE.ETUDE PETROLOGIQUE DE LA 2E COUCHE DE CHARBON DE L'EXPLOITATION A CIEL OUVERT TROJANOVO I,BASSIN CHARBONNIER ORIENTAL DE LA MARICA.MINCHEV D; SHISHKOV G; VOLCHEVA S et al.1967; GOD. SOFIJSK. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; BGR; 1967, VOL. 60, NUM. 0001, P. 333 A 350Miscellaneous

Opyt sistematizatsii nauk o goryuchikh poleznykh iskopaemykhJORDANOV, J; SHISHKOV, G.Spisanie na B″lgarskoto geologičesko družestvo. 1984, Vol 45, Num 1, pp 109-120, issn 0007-3938Article

Petrologiya i geokhimiya na vyglishchnite basejni i nakhodishcha v Bylgariya. Petrolozhka kharakteristika na vyglishcha ot Burgaskiya basejnVYLCHEVA, S; SHISHKOV, G.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 76, Num 1, pp 54-68, issn 0324-0479Article

CYTOTOXIC ACTIVITY OF FRACTIONS OBTAINED FROM ALCOHOL-BENZENE EXTRACTS OF SOME BULGARIAN COALSTEREBENINA A; SHISHKOV G; SILYANOVSKA K et al.1982; HIM. TVERD. TOPL.; ISSN 506842; SUN; DA. 1982; NO 3; PP. 101-105; BIBL. 8 REF.Article

PETROLOGIE DES LIGNITES DE BULGARIE. ETUDE PETROLOGIQUE DE LA PARTIE ORIENTALE DU BASSIN HOUILLER DE MARITZA.MINCHEV D; SHISHKOV G; VYLCHEVA S et al.1970; GOD. SOFIJSK. UNIV., GEOL.-GEOGR. FAK.; BGR; 1970,1971, VOL. 63, NUM. 0001, P. 225 A 236Miscellaneous

NOVYE DANNYE O GEOLOGII I PETROLOGII KAMENNOUGOL'NOGO MESTOROZHDENIYA "TAVAN TOLGOJ" Y YUZHNOJ GOBI MONGOL'SKOJ NARODNOJ RESPUBLIKI = NOUVELLES DONNEES SUR LA GEOLOGIE ET LA PETROLOGIE DU GISEMENT HOUILLER DE "TAVAN TOLGOJ" DU GOBI MERIDIONAL EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIENIKOLOV Z; EHEHBUM CH; SHISHKOV G et al.1981; SPIS. B'LG. GEOL. DRUZ.; ISSN 500623; BGR; DA. 1981; VOL. 42; NO 1; PP. 107-117; ABS. ENG; BIBL. 10 REF.; 11 ANAL.; 1 TAB. ; ANAL./TABL.Article

Petrologichno-tekhnologichni izsledvaniya na vyglishcha I. Matseralen systav i otrazhatelna sposobnost na vyglishcha ot dobrudzhanskiya baseji i poluchenite ot tyakh KontsentratiSHISHKOV, G. D; SALLABASHEVA, V. I.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1980, Vol 74, pp 5-20, issn 0324-0479Article

Petrologiya i geokhimiya na vyglishchnite basejni i nakhodsihcha v Bylgariya petrolozhka kharakteristika na vyglishcha ot brodskiya chlen na zapadnomarishkiya basejnSHISHKOV, G; STEFANOVA, YU; DIMITROV, I et al.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 76, Num 1, pp 40-53, issn 0324-0479Article

Vyglenosnost na Lomskiya ligniten basejn i petrolozhka kharakteristika na vyglishchnite plastoveANGELOV, A; SHISHKOV, G; STEFANOVA, J et al.Geologyia i polezni izkopaemi na Severozapadna Bylgariya. 1989, pp 173-178, 6 p.Book Chapter

Predpostavki za formirane na «kamennata gora» i vygleproyavleniyata v sozopolskiya zalivSHISHKOV, G. D; VYLCHEVA, S. P; PIMPIREV, KH. TS et al.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1983, Vol 77, pp 190-200, issn 0324-0479Article

Katageneza na organichnogo veshchestvo i glinestite sedimentiVELEV, V. KH; VYLCHEVA, S. P; SHISHKOV, G. D et al.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1982, Vol 73, pp 19-64, issn 0324-0479Article

Struktura na katagennoto pole na triaskite sedimenti v severnata chast na varnenskata padinaVELEV, V. KH; SHISHKOV, G. D; VYLCHEVA, S. P et al.Godišnik na Sofijskija universitet. Geologo-geografski fakultet. Kniga 1, geologija. 1980, Vol 74, pp 39-46, issn 0324-0479Article

Preliminary rock magnetic results of volcanic samples from Moesian Platform Western partNOZHAROV, P; ZVETKOV, A; PARES, J et al.B″lgarsko geofizično spisanie. 1993, Vol 19, Num 2, pp 5-18, issn 0323-9918Article

Extrait du son de bléMOROZOVA, S. S; SHISHKOV, G. Z; PEKHOV, A. V et al.Maslo-žirovaâ promyšlennost'. 1986, Num 1, pp 19-20, issn 0025-4649Article

Composition chimique de l'extrait au CO2 des graines de persilROSLYAKOVA, T. K; TROITSKAYA, N. S; BUTTO, S. V et al.Maslo-žirovaâ promyšlennost'. 1987, Num 5, issn 0025-4649, 23Article

  • Page / 1