Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("SOKOLOV YU M")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 40

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

PRECAMBRIAN METAMORPHOGENIC PEGMATITES = LES PEGMATITES METAMORPHOGENES DU PRECAMBRIENSOKOLOV YU M.1982; THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF PRECAMBRIAN MINERAL DEPOSITS; GBR; OXFORD: PERGAMON; DA. 1982; PP. 157-164; BIBL. 1 P.; ILL.Book Chapter

GRENATS DES PEGMATITES DES FORMATIONS RICHES EN METAUX RARES ET EN MUSCOVITE DES SERIES METAMORPHIQUES INTERCALAIRES (ALTAI MONTAGNEUXSOKOLOV YU M.1974; GEOL. I. GEOFIZ.; SUN; 1974, NUM. 0007, P. 164 A 168Serial Issue

NA II VSESOYUZNOM SOVESHCHANII PO METALLOGENII DOKEMBRIYA = A LA DEUXIEME CONFERENCE NATIONALE SUR LA METALLOGENIE DE L'ANTECAMBRIENBILIBINA TV; SOKOLOV YU M.1982; SOV. GEOL.; ISSN 0038-5069; SUN; DA. 1982; NO 6; PP. 119-122Article

GEOLOGIYA GENEZIS KHOLODNINSKOGO MESTOROZHDENIYA = GEOLOGY AND GENESIS OF THE KHOLODNIN DEPOSIT = GEOLOGIE ET GENESE DES GISEMENTS DE KHOLODNINSOKOLOV YU M; TURCHENKO SI; BUSHMIN SA et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 167-233; BIBL. 92 REF.; 6 TAB. ; ILL.Book Chapter

INDICATEURS ELECTROCHIMIQUES DE TENSIONTEDORADZE GA; LEJBMAN DS; SOKOLOV YU M et al.1975; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1975; VOL. 11; NO 6; PP. 974-977; BIBL. 4 REF.Article

MESURE DE LA CAPACITE DE LA DOUBLE COUCHE ELECTRIQUE AUX FREQUENCES INFRASONIQUESTEDORADZE GA; SOKOLOV YU M; ARKELYAN RA et al.1973; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1973; VOL. 9; NO 2; PP. 240-244; BIBL. 12 REF.Serial Issue

MESURE DE LA CAPACITE DE LA DOUBLE COUCHE ELECTROCHIMIQUE AUX FREQUENCES 1-20 HZ. IISOKOLOV YU M; TEDORADZE GA; ARAKELYAN RA et al.1973; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1973; VOL. 9; NO 4; PP. 554-557; BIBL. 12 REF.Serial Issue

DIAGNOSTIC DES SYSTEMES AUTOMATIQUES CONTINUS A L'AIDE D'UN FILTRE DE DETECTIONSOKOLOV YU M; RUBANOV VG; KULIK AS et al.1976; AVTOMATYKA, U.R.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1976; NO 4; PP. 3-8; ABS. RUSSE ANGL.; BIBL. 4 REF.Article

INDICATEURS ELECTROCHIMIQUES DE TENSIONTEDORADZE GA; LEBJMAN DS; SOKOLOV YU M et al.1975; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1975; VOL. 11; NO 6; PP. 974-977; BIBL. 4 REF.Article

STRUCTURE DE LA DOUBLE COUCHE ELECTRIQUE DANS LES SOLVANTS NON AQUEUX ET LES MELANGES BINAIRES. III. STRUCTURE DE LA PARTIE DIFFUSE DE LA DOUBLE COUCHE ELECTRIQUE SUR HG DANS LES MELANGES EAU-DIOXANNE-1,4TEDORADZE GA; YUZBEKOV YU A; SOKOLOV YU M et al.1974; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1974; VOL. 10; NO 6; PP. 905-910; BIBL. 10 REF.Article

GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA = GEOLOGY OF PRECAMBRIAN MINERAL DEPOSITS = LA GEOLOGIE DES GITES MINERAUX DU PRECAMBRIENKRATS KO ED; SOKOLOV YU M ED; BILIBINA TV ED et al.1981; ; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; 340; ILL.Book

VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA THEORIE DE LA DOUBLE COUCHE ELECTROCHIMIQUEYUZBEKOV YU A; TEDORADZE GA; SOKOLOV YU M et al.1976; ELEKTROKHIMIJA; S.S.S.R.; DA. 1976; VOL. 12; NO 5; PP. 760-766; BIBL. 18 REF.Article

SYNTHESE DE POLYELEMENTOORGANOSILOXANESSHAPKIN NP; SHCHEGOLIKHINA NA; BYKOV VT et al.1977; VYSOKOMOLEK. SOEDIN., KRATK. SOOBSHCH., B; S.S.S.R.; DA. 1977; VOL. 19; NO 11; PP. 855-857; BIBL. 10 REF.Article

POSSIBILITES D'UTILISATION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE DES EFFLUENTS GAZEUXZBEKOV YU A; TEDORADZE GA; SOKOLOV YU M et al.1979; AZERBAJDZH. KHIM. ZH.; SUN; DA. 1979; NO 1; PP. 149-152; ABS. AZE; BIBL. 11 REF.Article

Problemy metallogenii dokembriya na 27-j sessii mezhdunarodnogo geologicheskogo kongressaKAZANSKIJ, V. I; SOKOLOV, YU. M.Geologiâ rudnyh mestoroždenij. 1985, Vol 27, Num 2, pp 5-16, issn 0016-7770Article

FORMATSIONNYYE TIPY MESTOROZHDENIY MEDISTYKH PESCHANIKOV SEVERNOGO ZABAYKAL'YA = GENETIC TYPES OF COPPER-BEARING SANDSTONES IN NORTHERN TRANSBAIKALIA = CLASSIFICATION GENETIQUE DES GRES CUPRIFERES DANS LA TRANSBAIKALIE NORDBOGDANOV YU V; FEOKTISTOV VP; KRATS KO ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 147-155; BIBL. 5 REF.Book Chapter

GEOLOGIYA I GENEZIS RUDOPROYAVLENIY TSVETNYKH METALLOV MAYATASSKOGO RUDNOGO POLYA V ULUTAUSKOM ANTIKLINORII = GEOLOGY AND GENESIS OF NONFERROUS METAL DEPOSITS IN THE MAYATAS ORE FIELD, ULU-TAU ANTICLINORIUM = GEOLOGIE ET GENESE DES GITES DE METAUX NON FERREUX DANS LA REGION METALLIFERE MAYATAS, ANTICLINORIUM ULU-TAUKYNAYEV DS; KRATS KO ED; SOKOLOV YU M ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 299-310; BIBL. 5 REF.Book Chapter

MESTOROZHDENIYA MUSKOVITOVYKH PEGMATITOV V ZONAL'NYKH POLYAKH = MUSCOVITE PEGMATITE MINERAL DEPOSITS WITHIN ZONAL FIELDS = LES GITES MINERAUX DE PEGMATITES A MUSCOVITE DANS DES CHAMPS ZONESBUTVIN VV; FEDOROV VI; KRATS KO ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 233-242; BIBL. 7 REF.; 1 TAB. ; ILL.Book Chapter

POSTMETAMORFICHESKIYE GIDROTERMAL'NYYE MESTOROZHDENIYA OBLASTEY PROTOAKTIVIZATSII = POST-METAMORPHIC HYDROTHERMAL DEPOSITS IN AREAS OF PROTOACTIVIZATION = GISEMENTS HYDROTHERMAUX POST-METAMORPHIQUES DANS DES REGIONS D'ACTIVITE TECTONIQUE ANCIENNEKAZANSKIY VI; KRATS KO ED; SOKOLOV YU M ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 243-259; BIBL. 25 REF.; ILL.Book Chapter

ROL' VMESHAYUSHCHEY SREDY V RAZMESHCHENII MAGMATICHESKOGO ORUDENENIYA V CHINEYSKOM PLUTONE = ROLE OF COUNTRY ROCK IN LOCALIZATION OF MAGMATIC ORE FORMATIONS IN THE CHINEYA PLUTON = LE ROLE DES ROCHES ENCAISSANTES DANS LA LOCALISATION DES MINERAIS MAGMATIQUES DANS LE BATHOLITE DE CHINEYAKONNIKOV EG; KRATS KO ED; SOKOLOV YU M ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 135-147; BIBL. 24 REF.; 1 TAB. ; ILL.Book Chapter

USLOVIYA OBRAZOVANIYA I ZAKONOMERNOSTI RAZMESHCHENIYA ZHELEZORUDNYKH FORMATSIY V DOKEMBRII UKRAINSKOGO SHCHITA = EMPLACEMENT CONDITIONS AND DISTRIBUTION PATTERNS OF PRECAMBRIAN IRON FORMATIONS IN THE UKRAINIAN SHIELD = CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET SCHEMAS DE DISTRIBUTION DES FORMATIONS FERRIFERES DU BOUCLIER UKRAINIENBELEVTSEV YA N; YEPATKO YU M; KRATS KO ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 5-38; BIBL. 57 REF.; 3 TAB. ; ILL.Book Chapter

PROBLEMA RUDONOSNOSTI FORMATSII GABBRO-ANORTOZITOV-GRANITOV RAPAKIVI = ORE MINERALIZATION OF GABBRO-ANORTHOSITE-GRANITE-RAPAKIVI FORMATIONS = MINERALISATION DES FORMATIONS DE GABBROS-ANORTHOSITES-GRANITES-RAPAKIVIBILIBINA TV; GRIGOR'YEVA LV; TITOV VK et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 259-282; BIBL. 32 REF.; ILL.Book Chapter

Major Metallogenetic Epochs in the Precambrian of the European Part of the USSR = Epoques métallogéniques principales de l'Antécambrien de l'URSS européenneRUNDQVIST, D. V; SOKOLOV, YU. M.The conference on the Metallogeny of the Precambrian. 1986, pp 93-109Conference Paper

GEOLOGIYA I GENEZIS MESTOROZHDENIY ZHELEZISTYKH KVARTSITOV = GEOLOGY AND GENESIS OF IRON FORMATIONS = GEOLOGIE ET GENESE DES FORMATIONS FERRIFERESMIKHAYLOV DA; KRATS KO ED; SOKOLOV YU M ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 70-91; BIBL. 19 REF.; ILL.Book Chapter

TIPY ZONAL'NOSTI POROD I RUD NIKELENOSNYKH MASSIVOV = TYPES OF ROCK- AND ORE-ZONATION IN NICKEL-BEARING MASSIFS = TYPES DE ZONALITE DES ROCHES ET DES MINERAIS DANS LES MASSIFS NICKELIFERESRUNDKVIST DV; SOKOLOVA VN; KRATS KO ED et al.1981; GEOLOGIYA MESTOROZHDENIY POLEZNYKH ISKOPAYEMYKH DOKEMBRIYA; SUN; LENINGRAD:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 92-112; BIBL. 11 REF.; ILL.Book Chapter

  • Page / 2