Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

kw.\*:("TIAN SHAN")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Publication Year[py]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Discipline (document) [di]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Language

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Author Country

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Origin

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 2453

  • Page / 99

Export

Selection :

  • and

Sostav granulito-bazitovogo sloya Yuzhnogo Tyan'-Shanya i PamiraLUTKOV, V. S; MOGAROVSKIJ, V. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 272, Num 2, pp 445-450, issn 0002-3264Article

Paleogeografiya Severnogo Tyan'-Shanya v kajnozoeGRIGINA, O. M; FORTUNA, A. B.1981, 195 p.Book

Uglerodistye porody dokembriya i nizhnego paleozoya Sredinngo Tyan'-ShanyaADYSHEV, M. M; SAGYNDYKOV, K. S; UMETALEVA, S. K et al.1981, Vol 7, Num 1, pp 23-27Article

Soderzhanie blagorodnykh metallov v drevnykh uglerodistykh otlozheniyakh Severnogo Tyan'-ShanyaDOLZHENKO, V. N.1981, Vol 7, Num 2, pp 26-30Article

Regional'naya karbonatizatsiya svyazannaya s ehpigertsinskoj tektonicheskoj aktivizatsiej Yuzhnogo Tyan'-ShanyaBARATOV, R. B; GNUTENKO, N. A; KUZEMKO, V. N et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1983, Vol 273, Num 3, pp 667-670, issn 0002-3264Article

Geokhimicheskaya model'granito-gnejsovogo sloya zemnoj kory Yuzhnogo Tyan'-Shanya i PamiraLUTKOV, V. S; MOGAROVSKIJ, V. V.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 2, pp 471-474, issn 0002-3264Article

PALEOZOYSKIY SHCHELOCHNO-BAZAL'TOVYY VULKANIZM ZAPADA YUZHNOGO TYAN'-SHANYA = PALEOZOIC ALKALIC-BASALT VOLCANISM OF THE WESTERN PORTION OF THE SOUTHERN TIEN SHAN = LE VOLCANISME BASALTIQUE ALCALIN PALEOZOIQUE DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DU TIAN SHAN SUDSHPOTOVA LV; USHAKOV VN.1981; ; SUN; TASHKENT:IZD. FAN, UZB. SSR; DA. 1981; 149; BIBL. 129 REF.; 25 TAB. ; ILL.Book

O perspektivakh ispol'zovaniya podzemnykh vod chetvertichnykh otlozhenij nekotorykh vnutrigornykh vpadin Tyan-ShanyaVOROB'EV, E. M; SLOTINA, N. A.Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka. 1984, Num 8, issn 0016-7762, 48Article

Pervaya nakhodka mikharaita v SSSRKOVALENKEV, V. A; TRONEVA, N. V; BORTNIKOV, N. S et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1984, Vol 277, Num 3, pp 689-692, issn 0002-3264Article

Problèmes principaux de l'évolution tectonique de l'édifice de Pamir-Tian-ChanLEONOV, YU. G; NIKONOV, A. A.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 383-384Conference Paper

Novye dannye o rasprostraneia dokembriya v Zapadnom UzbekistaneBEL'KOVA, L. N; OGNEV, V. N; KIRIK, N. M et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1981, Vol 257, Num 4, pp 953-956, issn 0002-3264Article

NAKHODKA RADIOTSIATOPODOBNYKH ORGANIZMOV V SEVERNOM TYAN'-SHANE = DECOUVERTE D'ORGANISMES PAREILS A DES RADIOCYATHES DANS LE NORD TIAN-SHANKLISHEVICH VL; ZHURAVLEVA IT.1983; IZV. AKAD. NAUK SSSR, SER. GEOL.; ISSN 0321-1703; SUN; DA. 1983; NO 5; PP. 127-129; BIBL. 9 REF.; ILL.Article

HYDROLOGICAL ASPECTS OF THE GLACIER REGIME IN THE NORTH TIEN SHAN IN THE ANOMALOUSLY ARID PERIOD OF 1974-1978 = ASPECTS HYDROLOGIQUES DU REGIME DE GLACIER DANS LA PARTIE NORD DU TIAN-SHAN AU COURS DE LA PERIODE ANORMALEMENT SECHE DE 1974-1978MAKAREVICH KG.1982; IAHS-AISH PUBLICATION; ISSN 0144-7815; GBR; DA. 1982; NO 138; PP. 43-50; BIBL. 6 REF.; 4 TAB. ; TABL.Conference Paper

Subdivision and correlation of Devonian of Tien Shan and South of West Siberia = Subdivision et corrélation du Dévonien du Tian-Shan et du sud de la Sibérie OccidentaleKIM, A. I; ERINA, M. V; YOLKIN, E. A et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 80-81Conference Paper

Proyavleniya bystrykh tektonicheskilkh tsiklov v Tyan-ShaneLYUKEH, E. I; NIKOLAEVSKIJ, V. N; PASECHNIK, I. P et al.Doklady Akademii nauk SSSR. 1985, Vol 284, Num 3, pp 575-579, issn 0002-3264Article

The Vendian and Lower Cambrian in the paleozoids of the Tien Shan = Le Vendien et le Cambrien inférieur dans les paléozoïdes du Tian-ShanKOROLEV, V. G; MAKSUMOVA, R. A; MAMBETOV, A. M et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 88-89Conference Paper

PREDSTAVITELI RODOV SAUMELLA I OBISAFITELLI (OSTRACODA) IZ NIZHNEGO DEVONA YUZHNOGO TYAN-SHANYA = REPRESENTANTS DES GENRES SAUMELLA ET OBISAFITELLA (OSTRACODA) DU DEVONIEN INFERIEUR DU TIAN SHAN MERIDIONALMIKHAJLOVA ED.1981; ZAPISKI LENINGRADSKOGO GORNOGO INSTITUTA; ISSN 502529; SUN; DA. 1981; VOL. 85; PP. 21-32; BIBL. 10 REF.; ILL.Article

SUR LE REGIME SISMIQUE DU TIAN-SHAN NORD AVANT LE SEISME INTENSE DE PRJEVALSK DU 5/6/1970GORBUNOVA IV; VYRUPAEVA GP; DEGTYAREVA LA et al.1973; IZVEST. AKAD. NAUK S.S.S.R., FIZ. ZEMLI; S.S.S.R.; DA. 1973; NO 1; PP. 93-97; H.T. 1; BIBL. 12REF.Serial Issue

GRANITOIDNYJ MAGMATIZM KAK INDIKATOR SOSTAVA ZEMNOJ KORY PAMIRA I YUZHNOGO TYAN-SHANYA = LE MAGMATISME GRANITOIDIQUE COMME INDICATEUR DE LA COMPOSITION DE LA CROUTE TERRESTRE DU PAMIR ET DU SUD TIAN SHANLUTKOV VS.1982; SOV. GEOL.; ISSN 0038-5069; SUN; DA. 1982; NO 11; PP. 103-112; BIBL. 10 REF.; 34 ANAL.; 4 TAB. ; TABL.Article

Chemical composition and mineral associations of sulphosalts in the precious metal deposits from different geological environments = Composition chimique et associations minérales des sulphosels dans les gisements des métaux précieux de différents environnements géologiquesKOVALENKER, V. A; BORTNIKOV, N. S.Geologický zborník. 1985, Vol 36, Num 3, pp 283-291, issn 0016-7738Article

COUVERTURE DE NEIGE DE LA DEPRESSION DE ISSYK-KUL' ET DES HAUTES MONTAGNES ENVIRONNANTESDIKIKH AN.1973; IZVEST. VSESOJUZ. GEOGR. OSSHCH.; S.S.S.R.; DA. 1973; VOL. 105; NO 1; PP. 47-51; BIBL. 3REF.Serial Issue

SEISMES DANS LE TIAN-SHAN DU NORDVYRUPAEVA GP; DEGTYAREVA LA; KALMYKOVA NA et al.1969; ZEMLETRJAS. V. S.S.S.R.; S.S.S.R.; DA. 1969; PP. 81-87; BIBL. 3REF.Serial Issue

Structure dynamic discordance of the Earth crust and processes in the sources of the Tien-Shan earthquakesYUDAKHIN, F; BELENOVICH, T.International geological congress. 1992, p.665Conference Paper

Geologicheskaya sreda vozniknoveniya zemletryasenij v KirgizziKNAUF, V. I; MIKOLAJCHUK, A. V; NURMANBETOV, K et al.1985, 88 p.Book

the Riphean of the Tien Shan = Le Riphéen du Tian shanKOROLEV, V. G; KISELEV, V. V; MAKSUMOVA, R. A et al.Mezhdunarodnyj geologicheskij kongress. 27. 1984, pp 326-327Conference Paper

  • Page / 99