Pascal and Francis Bibliographic Databases

Help

Search results

Your search

au.\*:("TIMOFEYEV PP")

Document Type [dt]

A-Z Z-A Frequency ↓ Frequency ↑
Export in CSV

Results 1 to 25 of 27

  • Page / 2

Export

Selection :

  • and

SOVETSKAYA LITOLOGIYA I PUTI YEYE RAZVITIYA = TRENDS IN SOVIET LITHOLOGY = LES TENDANCES ACTUELLES DANS LA LITHOLOGIE EN UNION SOVIETIQUETIMOFEYEV PP; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 6-20; BIBL. 3 REF.Conference Paper

LITOLOGICHESKIY ASLEKT V ISSLEDOVANIYAKH ORGANICHESKOGO VESHCHESTVA = LITHOLOGICAL ASPECTS IN ORGANIC MATERIAL STUDIES = ASPECTS LITHOLOGIQUES DE L'ETUDE DES MATERIAUX ORGANIQUESTIMOFEYEV PP; BOGOLYUBOVA LI; SIDORENKO SA et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 114-125; BIBL. 35 REF.Conference Paper

OPYT SOPOSTAVLENIYA METAMORFIZOVANNYKH I NEMETAMORFIZOVANNYKH KOR VYVETRIVANIYA DOKEMBRIYA I FANEROZOYA = COMPARING METAMORPHOSED AND NONMETAMORPHOSED PRECAMBRIAN AND PHANEROZOIC WEATHERING CRUSTS = COMPARAISON DES ALTERATIONS METAMORPHISEES OU NON DE L'ANTECAMBRIENKORYAKIN AS; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 247-253; BIBL. 11 REF.Conference Paper

LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY = LITHOLOGY AT A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF GEOLOGY = LA LITHOLOGIE SE TROUVE A UNE NOUVELLE ETAPE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOLOGIETIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED.1981; ; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; 311; ILL.Conference Proceedings

GEOLOGICHESKIYE ZAKONOMERNOSTI OBRAZOVANIYA I RAZMESHCHENIYA MESTOROZHDENIY SERY I YEYE VZAIMOOTNOSHENIYA S SERNISTYMI UGLEVODORODAMI = THE FORMATION AND DISTRIBUTION OF SULFUR DEPOSITS AND THEIR RELATIONSHIP TO SULFUROUS HYDROCARBONS = GENESE ET DISTRIBUTION DES GISEMENTS DE SOUFRE ET LEUR RAPPORT AVEC LES HYDROCARBURES SULFURESSOKOLOV AS; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 176-182; BIBL. 13 REF.Conference Paper

ENERGETIKA I GIDROGEOKHIMIYA OSADOCHNOGO PROTSESSA = ENERGETICS AND HYDROGEOCHEMISTRY OF A SEDIMENTARY PROCESS = ENERGIE ET HYDROCHIMIE D'UN PROCESSUS SEDIMENTAIRESHCHERBAKOV AV; DVOROV VI; TIMOFEYEV PP ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 211-227; BIBL. 24 REF.; 3 TAB. ; ILL.Conference Paper

PROTSESSY VYVETRIVANIYA I FORMIROVANIYE MESTOROZHDENIY BOKSITOV = WEATHERING PROCESSES AND BAUXITE DEPOSIT FORMATION = PROCESSUS D'ALTERATION ET LA GENESE DES BAUXITESTENYAKOV VA; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 139-146; BIBL. 9 REF.Conference Paper

VYSOKOUGLERODISTYYE OTLOZHENIYA DOKEMBRIYA = PRECAMBRIAN HIGHLY CARBONACEOUS DEPOSITS = DEPOTS DU PRECAMBRIEN RICHES EN CARBONESOZINOV NA; SIDORENKO SA; TIMOFEYEV PP ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 198-204; BIBL. 8 REF.Conference Paper

OSNOVNYYE TIPY EPIGENETICHESKOGO ORUDENENIYA V RAYONAKH RASPROSTRANENIYA SOLENOSNYKH TOLSHCH = FUNDAMENTAL TYPES OF EPIGENE MINERALIZATION IN SALT BED REGIONS = TYPES FONDAMENTAUX DE MINERALISATION EPIGENE DANS LES REGIONS A FORMATIONS SALIFERESKHRUSHCHOV DP; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 268-269Conference Paper

ASSOTSIATSII PERVYCHNO-OSADOCHNYKH POROD DOKEMBRIYA I TIPIZATSIYA USLOVIY IKH VOZNIKNOVENIYA = PRECAMBRIAN PRIMARY SEDIMENTARY ROCK ASSOCIATION AND TYPICAL GENETIC CONDITIONS = ASSOCIATION PRIMAIRE DE ROCHES SEDIMENTAIRES DU PRECAMBRIEN ET CONDITIONS GENETIQUES TYPIQUESROZEN OM; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 228-247; BIBL. 45 REF.; 2 TAB. ; ILL.Conference Paper

GEOKHIMICHESKIYE TIPY PITAYUSHIKH PROVINTSIY KONTINENTAL'NOGO BLOKA I IKH EVOLYUTSIYA V ISTORII ZEMLI = GEOCHEMICAL TYPES OF CONTINENTAL BLOCK SOURCE PROVINCES AND THEIR EVOLUTION IN THE EARTH'S HISTORY = CLASSIFICATION GEOCHIMIQUE DES PROVINCES A L'ORIGINE DES BLOCS CONTINENTAUX ET LEUR EVOLUTION DANS L'HISTOIRE DE LA TERREKHOLODOV VN; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 76-90; BIBL. 39 REF.; 2 TAB. ; ILL.Conference Paper

VKLAD ENDOGENNOGO VESHESTVA V OKEANSKUYU SEDIMENTATSIYU = THE ROLE OF ENDOGENE MATERIALS IN MARINE SEDIMENTATION = LE ROLE DES MATERIAUX ENDOGENES DANS LA SEDIMENTATION MARINELISITSYN AP; TIMOFEYEV PP ED; KHOLODOV VN ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 20-45; BIBL. 58 REF.; 4 TAB. ; ILL.Conference Paper

ZONAL'NOST' DIAGENETICHESKOGO MINERALOOBRAZOVANIYA V OSADKAKH MIROVOGO OKEANA = ZONING DIAGENETIC MINERAL FORMATION IN WORLD OCEAN SEDIMENTS = ZONALITE DANS LA GENESE DES MINERAUX DIAGENETIQUES DANS LES SEDIMENTS OCEANIQUES TERRESTRESLISITSYNA NA; BUTUZOVA G YU; TIMOFEYEV PP ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 254-268; BIBL. 51 REF.; ILL.Conference Paper

OCCURRENCE OF BORON IN JURASSIC LACUSTRINE AND LACUSTRINE-PALUDAL DEPOSITS OF THE HISSAR RANGE.TIMOFEYEV PP; TIMOFEEV PP; VALIYEV YU YA et al.sdGEOCHEM. INTERNATION.; U.S.A.; DU RUSSE: GEOKHIMIJA, S.S.S.R. 1974; NO 9, 1283-1296,1974, VOL. 11, NUM. 0005, P. 893 A 905Miscellaneous

DREVNIYE I MOLODYYE PLATFORMY = ANCIENT AND RECENT PLATFORMS = PLATEFORMES ANCIENNES ET RECENTESMURATOV MV; SHTREYS NA ED; PEYVE AV ED et al.1981; TEKTONIKA PLATFORM I TEKTONICHESKIYE KARTY V ISSLEDOVANIYAKH GEOLOGICHESKOGO INSTITUTA AN SSSR; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 6-97; BIBL. 325 REF.; ILL.Book Chapter

KAYNOZOYSKIY I SOVREMENNYY LITOGENEZ V OSADOCHNYKH BASSEYNAKH TIKHOOKEANSKOGO TEKTONICHESKOGO POYASA = CENOZOIC AND CONTEMPORARY LITHOGENESIS IN SEDIMENTARY BASINS OF THE PACIFIC OCEAN TECTONIC ZONE = LITHIFICATION CENOZOIQUE ET ACTUELLE DANS LES BASSINS SEDIMENTAIRES DE LA ZONE TECTONIQUE DE L'OCEAN PACIFIQUEBURLIN YU K; KARNYUSHINA YE YE; KONYUKHOV AI et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 104-114; BIBL. 13 REF.; ILL.Conference Paper

SOVREMENNOYE SOSTOYANIYE I PERSPEKTIVA RAZVITIYA PROBLEMY EPIGENEZA (PREDMETAMORFIZMA) NA KONTINENTAKH I V OKEANAKH = CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT OF EPIGENESIS PROBLEMS (PREMETAMORPHISM), CONTINENTAL AND MARINE = PERSPECTIVES ACTUELLES DANS L'ETUDE DES PROBLEMES DE L'EPIGENESE (PREMETAMORPHISME), CONTINENTALE ET MARINEKOSSOVSKAYA AG; SHUTOV VD; SIMANOVICH IM et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 45-62; BIBL. 30 REF.; ILL.Conference Paper

TEKTONIKA PLATFORM I TEKTONICHESKIYE KARTY V ISSLEDOVANIYAKH GEOLOGICHESKOGO INSTITUTA AN SSSR = THE TECTONICS OF PLATFORMS AND THE USE OF TECTONIC MAPS IN STUDIES BY THE INSTITUTE OF GEOLOGY OF THE SOVIET ACADEMY OF SCIENCES = TECTONIQUE DES PLATEFORMES ET L'UTILISATION DES CARTES TECTONIQUES POUR LEUR ETUDE PAR L'INSTITUT DE GEOLOGIE DE L'ACADEMIE SOVIETIQUE DES SCIENCESSHTREYS NA ED; PEYVE AV ED; GERBOVA VG ED et al.1981; ; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; 126; ABS. ENG; BIBL. 379 REF.; ILL.Book

DINAMICHESKAYA BIOGEOKHIMIYA ANAEROBNOGO DIAGENEZA OSADKOV = DYNAMIC BIOGEOCHEMISTRY OF SEDIMENT ANAEROBIC DIAGENESIS = BIOCHIMIE DYNAMIQUE DE LA DIAGENESE DES SEDIMENTS ANAEROBIESLEIN A YU; IVANOV MV; TIMOFEYEV PP ED et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 62-76; BIBL. 32 REF.; 3 TAB. ; ILL.Conference Paper

SOVREMENNOYE SOSTOYANIYE I OSNOVNYYE PROBLEMY TEORII EPIGENETICHESKOGO RUDOOBRAZOVANIYA V OSADOCHNYKH PORODAKH = PRESENT-DAY COMPOSITION AND FUNDAMENTAL THEORETICAL PROBLEMS OF EPIGENE ORE FORMATION IN SEDIMENTARY ROCKS = COMPOSITION ACTUELLE ET PROBLEMES FONDAMENTAUX CONCERNANT LA THEORIE DE LA FORMATION DES MINERAIS EPIGENETIQUES DANS LES ROCHES SEDIMENTAIRESSHMARIOVICH YE M; LISITSYN AK; GOLOVIN YE A et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 183-197; BIBL. 40 REF.Conference Paper

GEOCHEMISTRY OF BORON IN TERRIGENOUS MARINE DEPOSITS.TIMOFEYEV PP; TIMOFEEV PP; VALIYEV YU YA et al.1976; GEOCHEM. INTERNATION.; U.S.A.; DA. 1976; VOL. 13; NO 3; PP. 176-187; BIBL. 1 P. 1/2; 10 ILL.; DU RUSSE: GEOKHIMIJA, S.S.S.R. 1976; NO 6, 914-926Article

K MODELI FORMIROVANIYA RUD MN, FE, NI, CO V SOVREMENNYKH BASSEYNAKH; EKSPERIMENTY PO SINTEZU GIDROOKISNYKH FAZ YETIKH METALLOV NA GIDROOKISLAKH MN = MODELS FOR THE FORMATION OF MN, FE, NI, CO ORES IN CONTEMPORARY BASINS; EXPERIMENTS ON HYDROXIDE SYNTHESIS OF THESE METALS INTO MANGANESE HYDROXIDES = MODELE DE GENESE POUR LES MINERAIS DE MN, FE, NI, CO DANS LES BASSINS CONTEMPORAINS; EXPERIENCE SUR LA SYNTHESE DES HYDROXYDES DE CES METAUX EN HYDROXYDES DE MANGANESEVARENTSOV IM; BAKOVA NV; DIKOV YU P et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 270-302; BIBL. 109 REF.; 4 TAB. ; ILL.Conference Paper

MINERALOGO-GEOKHIMICHESKIYE I LITOLOGICHESKIYE ZAKONOMERNOSTI FORMIROVANIYA FOSFORITOV = MINERALOGICAL-GEOCHEMICAL AND LITHOLOGICAL PRINCIPLES OF PHOSPHORITE FORMATION = PRINCIPES MINERALOGIQUES, GEOCHIMIQUES ET LITHOLOGIQUES DE LA GENESE DES PHOSPHORITESBLISKOVSKIY VZ; KRASIL'NIKOVA NA; SOKOLOV AS et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 204-211; BIBL. 28 REF.Conference Paper

TEKTONICHESKIYE KARTY GEOLOGICHESKOGO INSTITUTA AN SSSR = TECTONIC MAPS OF THE INSTITUTE OF GEOLOGY OF THE SOVIET ACADEMY OF SCIENCES = CARTES TECTONIQUES DE L'INSTITUT DE GEOLOGIE DE L'ACADEMIE SOVIETIQUE DES SCIENCESPUSHCHAROVSKIY YU M; YANSHIN AL; SHTREYS NA ED et al.1981; TEKTONIKA PLATFORM I TEKTONICHESKIYE KARTY V ISSLEDOVANIYAKH GEOLOGICHESKOGO INSTITUTA AN SSSR; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 98-122; BIBL. 54 REF.Book Chapter

OSOBENNOSTI OSADKONAKOPLENIYA V NEKOTORYKH MARGANTSEVORUDNYKH BASSEYNAKH SSR = SEDIMENT ACCUMULATION IN MANGANESE ORE BASINS OF THE USSR = ACCUMULATION DES SEDIMENTS DANS LES BASSINS MINERALISES EN MANGANESE DE L'URSSBUZMAKOV YE I; KULISH LI; MACHABELI GA et al.1981; LITOLOGIYA NA NOVOM ETAPE RAZVITIYA GEOLOGICHESKIKH ZNANIY; SUN; MOSCOW:IZD. NAUKA; DA. 1981; PP. 146-158; BIBL. 5 REF.; ILL.Conference Paper

  • Page / 2